Татјана Мићић

Архитекта Татјана Мићић је рођена 1961. године у Београду. Основну школу учила је у СР Немачкој и у Београду. Средњу школу завршила је у Софији, на руском језику. Архитектонски факултет је уписала 1977. године у Софији (Бугарска), а дипломирала је 1985. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду код професора А. Кековића са темом "Институт за психологију и неурологију деце и омладине у Београду". Постдипломске студије на Архитектонском факултету универзитета у Београду уписала је школске 1977/78. године на Катедри за становање и урбанистичко и просторно планирање. Пријавила је магистарски рад са темом "Породичне куће Котеж Неимара у Београду у периоду између два рата 1918-1941. године – просторно-обликовне карактеристике". Говори енглески, немачки, бугарски, руски и француски језик.


Запослена у Инвестбироу (1985-1989) у групи за урбанизам на пословима урбанистичког планирња и архитеконског пројектовања, у пројектном бироу Простор (1989-1991) као пројектант, у Институту за архитектуру и урбанизам Србије (1991-2001) као урбаниста. Радила у редакцији стручног часописа "Архитектура и урбанизам" и на изадавању научно – стручне литературе у ИАУС-у као преводилац и графичи уредник. Од 2001. do 2006. године ради као одговорни пројектант и технички директор у АБА инжењерингу, а www.hublotchannel.com од 2006. у фирми ABA Consult као одговорни пројектант и технички директор.

 

Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва архитеката Београда (ДАБ).

Breguet Replica

П Л А Н О В И


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР

 за комплекс „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР

 за ПОСЛОВНО –СТАМБЕНИ комплекс „БЛОК 58" у Београду, (2011)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом

 за Урбанистички пројекат изградњу комплекса „ОАЗА МИРА " у Београду, (2010)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР

за комплекс „БВК" у Београду, (2009)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР

за комплекс „Бродоградилиште Београд" у Београду, (2008)

 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЦЕНТРА ТОПОЛЕ, (2001)

анализа постојећег стања урбане структуре града, синтеза и планирање простора са аспекта урбане структуре града

 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОБРЕНОВЦА, (1994-1998)

анализа постојећег стања, синтеза и планирање простора са аспекта физичке структуре и урбане матрице града са Љ.Стефановић –Тасић

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА РУДНИКА 
"ВЕЛИКИ КРИВЕЉ – ЦЕРОВО", (1993) аспект Заштите градитељског наслеђа

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, (1992) 
координатор графичке обраде

 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ВОЖДОВЦА,

Београд, (1990)

 

ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЛОКА

између улица: Балканске, Народног фронта, Косовке девојке, Маршала Тита и Теразија, (1988)

 

 

У С Л О В И   ЗА   У Р Е Ђ Е Њ Е   П Р О С Т О Р А


 

УРБАНИСТИЧКО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
за изградњу објеката у Тополи, (2001)

 

 

С Т У Д И Ј Е   И   А Н А Л И З Е


 

ТИПОВИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА –

СТУДИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ГРАДЊЕ

 у комплексу „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА

трансформације комплекса,„БВК” у Београду, (2007-2009)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА 
трансформације комплекса „Бродоградилиште” у Београду, (2007)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА 
трансформације комплекса фабрике „Минел Котлоградња” у Београду, (2007)

 

АНАЛИЗА могућности надзиђивања зграда и претварања заједничких 
просторија у станове на територији СО Врачар, (1985 - 1986)

 

ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА подобности за реконструкцију 
блокова 41, 43, 91 и 92 у зони Булевара Револуције, (1983)

 

 

С Т А М Б Е Н И   О Б Ј Е К Т И


 

Адаптација и реконструкција поткровља стамбене зграде у Београдској 10; реализација у току, Београд (2015)

 

ТИПОВИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА –

СТУДИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ГРАДЊЕ

у комплексу „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

 СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

 у БЛОК 58 у Београду, (2012)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ,

измењени пројекат за Скерлићеву улицу бр.20, Београд (2009-2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –

СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ у комплексу фабрике,„Минел Котлоградња” у Београду, (2011)

 

ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА  АЛЕКСАНДРА  КАРАЂОРЂЕВИЋА  53 у Београду,

идејно решење коришћења простора  са анализом урбанистичких параметара, 2010

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ

за изградњу комплекса ''Бродоградилиште Београд’’ у Београду, (2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

 Београд, Рузвелтова бр. 37; идејно решење (2008-2009)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Мићић

 у Београду, Хекторовићева 6, пројекат и надзор, реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

Београд, Карађорђева бр. 5; идејни пројекат (2008)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица незнаног јунака 7; пројекат (2007)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Скерлићева улица бр. 20; пројекат (2007)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица господара Вучића бр. 123; пројекат (2006)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица Мајора Тепића 12; пројекат (2006)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица Проте Матеје бр. 19-21; реализација у току (2006)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Пожаревачка улица бр. 34; реализовано (2003-2006)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица Проте Матеје бр. 24-26; реализовано (2003-2006)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Голсвордијева улица бр. 33; реализовано (2002-2005)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Милешевска улица бр. 47; реализовано (2002-2003)

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ МИЋИЋ, 
Златибор; реализовано (1998-2003)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, 
адаптација, Земун, Господска улица бр. 10; реализовано (2002)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Мутапова улица бр. 15; реализовано (2000-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,
Београд, Далматинска улица бр. 82; пројекат (1999-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Далматинска улица бр. 78-80; реализовано (1999-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Далматинска улица бр. 84; реализовано (1999-2001)

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ СИНЂЕЛИЋ, 
Златибор; реализовано (1999-2000)

 

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА, 
адаптација, Београд, Карабурма; реализовано (1998)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица Стојана Протића бр. 22; реализовано (1997)

 

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА, 
Београд, Улица интернационалних бригада бр. 64; реализовано (1995)

 

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА, 
Београд, Улица Краља Вукашина бр. 2; реализовано (1994)

 

НАСЕЉЕ, 
Мајданпек;пројекат, (1988)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
Београд, Улица Алексе Ненадовића бр. 11; реализовано (1986)

 

 

В Е Р С К И   И   С А К Р А Л Н И   О Б Ј Е К Т И


 

ПАТРИЈАРШИЈА,

Улица краља Петра бр.5, Београд, реализовано (2012-2013)   

 

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА;

Ново Бежанијско гробље, реализовано (2001-2010)

 

 

ОБЈЕКТИ   ЗДРАВСТВЕНЕ   ЗАШТИТЕ  и  КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ


 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ И  ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР у Прибојског Бањи; идејни пројекат, Прибојска Бања, (2014-2015)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  у Багдаду,

Ирак, смештајни капацитет 200 кревета,  пројекат у току (2013)

 

ДОМ ЗА СТАРА  ЛИЦА са рехабилатационим центром „Оаза мира“

у Улици Краљевића Марка у  Новој Пазови; пројекат, реализација у току (2009-2010) 

 

Објекат новог КРЕМАТОРИЈУМА;

Ново Бежанијско гробље, идејни пројекат (2008-2010)

 

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА;

Ново Бежанијско гробље,реализација у току (2001-2010)

 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР u ТЈУМЕНУ,

Русија , идејно решење (2007)

 

 

О Б Ј Е К Т И    К У Л Т У Р Е   И   О Б Р А З О В А Њ А


 

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ,

Програмско и идејно решење реконструкције и доградње,

Београд; пројекат (1997,2009-2010.)

 

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ, 
адаптација, Београд; реализовано (2001-2002)

 

МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ, 
адаптација просторија, Београд; реализовано (2001-2002)

 

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, 
реконструкција, Београд; реализовано (1988-1993)

 


П О С Л О В Н И   О Б Ј Е К Т И   И   Л О К А Л И


 

Пројекат за енергетски самоодржив објекат „GREEN STORE MAXI“ са студијом изводљивости у Црнотравској улици; идејни пројекат, Београд, (2014)

 

Седишта „UniCredit“ банке са студијом изводљивости у Улици незнаног јунака бр. 23; идејно решење, Београд (2014)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА И ПОСЛОВНО – ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ИВАНИУМ”,

 Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ  у БЛОК 58

 у Београду, (2012)

 

Реконструкција и доградња постојећег објекта ЗГРАДЕ ОФИЦИРСКЕ ЗАДРУГЕ

у Масариковој улици 4 у Београду, идејно решење,2011

 

Pеконструкција и доградња   постојећег објекта ЦЕНТРОТЕКСТИЛА

У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ УЛИЦИ 4 у Београду, идејно решење, (2010)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА НОВОМ БЕОГРАДУ,

идејно решење, 2007

 

ГАРАЖА, 
Београд, Баба Вишњина улица; пројекат (2007)

 

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР „ИВАНИУМ”, 
Београд, Балканска улица бр.18; реализовано (2002-2007)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР „NEW MILLENIUM CENTER”, 
техничка контрола, Београд, Кнез Михаилова улица; реализовано (2002)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 
техничка контрола, Београд, Спасићев пасаж; реализовано (2002)

 

КЛУБ ПРИЈАТЕЉА ДС, 
Београд, Балканска улица бр. 21; пројекат (1999)

 

АУТО САЛОН „ТЕО АУТО”, 
Београд, Улица Гаврила Принципа бр. 43; реализовано (1998)

 

ПРОИЗВОДНА ХАЛА И СКЛАДИШТЕ производа и амбалаже фирме 
BELCO-CHEMIE, ИГМ Трудбеник, адаптaција; пројекат (1998)

 

 

Х О Т Е Л И


 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА „LIFE STYLE,

Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

ГРАДСКИ ХОТЕЛ,

Београд, Чика Љубина улица бр 3-5, пројекат (2009)

   

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ СА АПАРТМАНИМА,

Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ДОМ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ,

 Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ХОТЕЛ  „LIFE STYLE”,

у оквиру пословно-угоститељског центра „ИВАНИУМ”, Београд,

улица Балканска 18; реализовано (2002-2009)

 

ХОТЕЛ „МЛАДОСТ”, 
II фаза, Београд; пројекат (2007)

 

ХОТЕЛ у оквиру пословно-угоститељског центра „ИВАНИУМ”, 
Београд, Балканска улица; реализовано (2002-2007)

 

 

К О М У Н А Л Н И   О Б Ј Е К Т И


 

САБИРНА КАПЕЛА - МРТВАЧНИЦА, 
Београд, Ново бежанијско гробље; реализовано (1999-2007)

 

Е Н Т Е Р И Ј Е Р И


 

Ентеријер улазног хола хотела „LIFE DESIGN” u Балканској бр. 18; реализација у току, Београд (2015)

 

КАФИЋ, 
ентеријер, Београд, Улица Светозара Марковића; пројекат (1998)

 

ФРИЗЕРСКИ САЛОН, 
ентеријер, Мајданпек; реализовано (1989)

 

 

П А Р Т Е Р Н О   У Р Е Ђ Е Њ Е    Т Е Р Е Н А


 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У ОКВИРУ САБИРНЕ КАПЕЛЕ - МРТВАЧНИЦЕ, 
Београд, Ново бежанијско гробље; реализовано (2007) 

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, 
Београд, Улица Проте Матеје; реализовано (2006)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, 
Београд, Далматинска улица; реализовано (2001)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА АМФИТЕАТРА ИСПРЕД ФМУ; 
реализовано (1998)

 

УРЕЂЕЊЕ КОПИТАРЕВЕ ГРАДИНЕ, 
Београд; пројекат (1992)

 

УРЕЂЕЊЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ, 
Мајданпек; реализовано (1989)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ "ВЕКСЕЛ", 
Мајданпек; пројекат (1988)

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД


Татјана Мићић, Љубина Стефановић - Тасић и Олгица Бакић, МОГУЋНОСТИ ОБНОВЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У ЦЕНТРАЛНИМ ДЕЛОВИМА ГРАДА – на примеру Котеж Неимара у Београду, у монографији "ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈЕ УРБАНЕ ОБНОВЕ У СРБИЈИ И РУСИЈИ", ИАУС, 1999.  Р54 -2,0


Љубина Стефановић - Тасић, Татјана Мићић, РАЗВОЈ УРБАНЕ МОРФОЛОГИЈЕ КАО ФАКТОРА ИДЕНТИТЕТА ПАНЧЕВА, у монографији " ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈЕ УРБАНЕ ОБНОВЕ У СРБИЈИ И РУСИЈИ", ИАУС, 2000. Р54 -2,0

 


НАГРАДЕ


НАГРАДА 30. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ у категорији  "УРБАНИЗАМ" за СИНТЕЗНУ УРБАНИСТИЧКУ СТУДИЈУ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ ФИРМЕ "БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕОГРАД" НА НОВОМ БЕОГРАДУ, а за унапређење методологије урбанистичког планирања и пројековања, 2008

 


МЕДИЈИ


УРАДИ САМ, бр. 4, (2004)

МОЈ ДОМ, бр. 46, (2004)

КУЋА, бр. 118, (2004)

ФОРУМ бр. 50, (2005)

АМБИЈЕНТИ, бр. 2, (2005)

АМБИЈЕНТИ, бр. 8, (2006)

ЕНТЕРИЈЕР, бр. 36, (2007)
 

 

НАУЧНИ СКУПОВИ, САВЕТОВАЊА, КОНГРЕСИ


ЛЕТЊА ШКОЛА АРХИТЕКТУРЕ, Шипово, Република Српска, август 1999. предавање на тему ОБЛИЦИ И МОГУЋНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ЧЕТВРТИ У ЦЕНТРУ ГРАДА - на примеру Котеж Неимара (рад је објављен у Зборнику са овог скупа)

2016


Консултант при изради идејног решења за конкурс за Блок 18 на Новом Београду.

 

2015


 

Адаптација и реконструкција поткровља стамбене зграде у Београдској 10; реализација у току, Београд (2015)

 

Ентеријер улазног хола хотела „LIFE DESIGN” u Балканској бр. 18; реализација у току, Београд (2015) 

 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ И  ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР у Прибојског Бањи; идејни пројекат, Прибојска Бања (2014-2015)

 

2014


 

Пројекат за енергетски самоодржив објекат „GREEN STORE MAXI“ са студијом изводљивости у Црнотравској улици; идејни пројекат, Београд (2014)

 

Седишта „UniCredit“ банке са студијом изводљивости у Улици незнаног јунака бр. 23; идејно решење, Београд (2014)

 

 

2013


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

ТИПОВИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА –СТУДИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ГРАДЊЕ у комплексу „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  у Багдаду, Ирак, смештајни капацитет 200 кревета,  пројекат у току (2013)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА И ПОСЛОВНО – ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ИВАНИУМ”, Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА „LIFE STYLE, Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

ПАТРИЈАРШИЈА, Улица краља Петра бр.5, Београд, реализовано (2012-2013)    

 

2012


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ  у БЛОК 58

у Београду, (2012)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

у Нишу, главни архитектонско-грађевински, смештајни капацитет  500 кревета,  пројекат у току (2010-2012)

 

 

2011


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР

за ПОСЛОВНО –СТАМБЕНИ комплекс „БЛОК 58" у Београду, (2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ,

измењени пројекат за Скерлићеву улицу бр.20, Београд (2009-2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –

СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ у комплексу фабрике,„Минел Котлоградња” у Београду, (2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –

СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ за изградњу комплекса ''Бродоградилиште Београд’’ у Београду, (2011)

 

Реконструкција и доградња постојећег објекта ЗГРАДЕ ОФИЦИРСКЕ ЗАДРУГЕ у Масариковој улици 4 у Београду, идејно решење,(2011)

 

2010


МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом  за Урбанистички пројекат изградњу комплекса „ОАЗА МИРА " у Београду, (2010)

 

ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА  АЛЕКСАНДРА  КАРАЂОРЂЕВИЋА  53

у Београду, идејно решење коришћења простора  са анализом урбанистичких параметара, (2010)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

Београд, Скерлићева улица бр. 20; пројекат (2007-2010)  

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

Београд, Улица господара Вучића бр. 123; реализација у току (2006-2010)

 

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА;

Ново Бежанијско гробље, реализовано (2001-2010)

 

ДОМ ЗА СТАРА  ЛИЦА

са рехабилатационим центром „Оаза мира“ у Улици Краљевића Марка у Новој Пазови; пројекат, реализација у току (2009-2010) 

 

Објекат новог КРЕМАТОРИЈУМА;

Ново Бежанијско гробље, идејни пројекат (2008-2010)

 

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ,

Програмско и идејно решење реконструкције и доградње,

Београд; пројекат (1997,2009-2010.)

 

Pеконструкција и доградња   постојећег објекта ЦЕНТРОТЕКСТИЛА

У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ УЛИЦИ 4 у Београду, идејно решење, (2010)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМЕНТАТОРСКИХ ТРИБИНА

на западним трибинама стадиона ЈНА, улица Хумска,Београд, реализовано (2010)

 

ФОНТАНА ,

Београд, Улица Кичевска; реализовано (2010)

 

ФОНТАНА ,

Београд, Улица Светозара Марковића; реализовано (2010)

 

 

2009


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре

са програмом ПДР за комплекс „БВК" у Београду, (2009)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА

трансформације комплекса,„БВК” у Београду, (2007-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

Београд, Рузвелтова бр. 37; идејно решење (2008-2009)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Мићић

у Београду, Хекторовићева 6, пројекат и надзор, реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

Београд, Улица незнаног јунака 7; реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Мајора Тепића 12; реализација у току (2006-2009)

 

ГРАДСКИ ХОТЕЛ,

Београд, Чика Љубина улица бр 3-5, пројекат (2009)   

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ СА АПАРТМАНИМА,

Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ДОМ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ,

Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ХОТЕЛ  „LIFE STYLE”,

у оквиру пословно-угоститељског центра „ИВАНИУМ”, Београд, улица Балканска 18; реализовано (2002-2009)

 

 

2008


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре

са програмом ПДР за комплекс „Бродоградилиште Београд" у Београду, (2008)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,

Београд, Карађорђева бр. 5; идејни пројекат (2008)

 

 

2007


 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА 
трансформације комплекса „Бродоградилиште” у Београду

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА 
трансформације комплекса фабрике „Минел Котлоградња” у Београду

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица незнаног јунака 7; пројекат

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Скерлићева улица бр. 20; пројекат

 

ГАРАЖА
Београд, Баба Вишњина улица; пројекат

 

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР „ИВАНИУМ”
Београд, Балканска улица бр.18; реализовано

 

ХОТЕЛ у оквиру пословно-угоститељског центра „ИВАНИУМ”
Београд, Балканска улица; реализованo

 

ХОТЕЛ „МЛАДОСТ”
II фаза, Београд; пројекат

 

САБИРНА КАПЕЛА - МРТВАЧНИЦА
Београд, Ново бежанијско гробље; реализовано

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У ОКВИРУ САБИРНЕ КАПЕЛЕ - МРТВАЧНИЦЕ
Београд, Ново бежанијско гробље; реализовано

 


2006


СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Пожаревачка улица бр. 34; реализовано

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица Проте Матеје бр. 24-26; реализовано

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица Проте Матеје бр. 19-21; пројекат

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ
Београд, Улица Проте Матеје; реализовано

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица господара Вучића бр. 123; пројекат 


СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица Мајора Тепића 12; пројекат

 


2005


СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Голсвордијева улица бр. 33; реализовано

 


2003


СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Милешевска улица бр. 47; реализовано

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ МИЋИЋ
Златибор; реализовано

 


2002


МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ
адаптација просторија, Београд; реализовано

 

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
адаптација, Београд; реализовано

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
адаптација, Земун, Господска улица бр. 10; реализовано

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР „NEW MILLENIUM CENTER”
техничка контрола, Београд, Кнез Михаилова улица; реализовано

 


2001


РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЦЕНТРА ТОПОЛЕ, (2001)
анализа постојећег стања урбане структуре града, синтеза и планирање простора са аспекта урбане структуре града

 

УРБАНИСТИЧКО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
за изградњу објеката у Тополи

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Мутапова улица бр. 15; реализовано

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Далматинска улица бр. 78-80; реализовано

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,
Београд, Далматинска улица бр. 82; пројекат

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Далматинска улица бр. 84; реализовано

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ
Београд, Далматинска улица; реализовано

 


2000


ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ СИНЂЕЛИЋ
Златибор; реализовано

 


1999


КЛУБ ПРИЈАТЕЉА ДС
Београд, Балканска улица бр. 21; пројекат

 


1998


ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОБРЕНОВЦА
анализа постојећег стања, синтеза и планирање простора са аспекта физичке структуре и урбане матрице града са Љ.Стефановић –Тасић

 

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА
адаптација, Београд, Карабурма; реализовано

 

ПРОИЗВОДНА ХАЛА И СКЛАДИШТЕ производа и амбалаже фирме BELCO-CHEMIE
ИГМ Трудбеник, адаптaција, пројекат 

 

АУТО САЛОН „ТЕО АУТО”
Београд, Улица Гаврила Принципа бр. 43; реализовано

 

КАФИЋ
ентеријер, Београд, Улица Светозара Марковића; пројекат

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА АМФИТЕАТРА ИСПРЕД ФМУ
реализовано

 


1997


СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица Стојана Протића бр. 22; реализовано

 


1995


ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА
Београд, Улица интернационалних бригада бр. 64; реализовано

 


1994


ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА
Београд, Улица Краља Вукашина бр. 2; реализовано

 

 

1993


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА РУДНИКА
"ВЕЛИКИ КРИВЕЉ – ЦЕРОВО" аспект Заштите градитељског наслеђа

 

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
реконструкција, Београд; реализовано

 

 

1992


ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
координатор графичке обраде

 

УРЕЂЕЊЕ КОПИТАРЕВЕ ГРАДИНЕ
Београд; пројекат

 

 

1990


РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ВОЖДОВЦА
Београд

 

 

1989


ФРИЗЕРСКИ САЛОН
ентеријер, Мајданпек; реализовано

 

УРЕЂЕЊЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ
Мајданпек; реализовано (1989) 

 

 

1988


ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН блока између улица:
Балканске, Народног фронта, Косовке девојке, Маршала Тита и Теразија

 

НАСЕЉЕ
Мајданпек; пројекат

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ "ВЕКСЕЛ"
Мајданпек; пројекат

 

 

1986


АНАЛИЗА могућности надзиђивања зграда и претварања заједничких
просторија у станове на територији СО Врачар

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Београд, Улица Алексе Ненадовића бр. 11; реализовано

 

 

1983


ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА подобности за реконструкцију блокова
41, 43, 91 и 92 у зони Булевара Револуције