Признање у категорији „Урбанизам“ фирми „ABA CONSULT“ за Синтезну урбанистичку студију трансформације локације фирме „БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕОГРАД“ на Новом Београду.

Pуководилац пројекта:
Стеван Мићић, дипл. инж. арх.

Ауторски тим:
Сањин Грбић, дипл.инж.арх.
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Ивана Јовановић, дипл.инж.арх.
Јелена Милутиновић, арх.

Сарадници:
„ЕХТИНГ“, д.о.о.
„ЕКО – ТОК“, д.о.о.
Др. Ратко Салатић, дипл.инж.грађ.
Светозар Теофиловић, дипл.инж.саоб.
Драган Секуловић, дипл.инж.маш.
Александар Јевтић, дипл.инж.маш.

Имајући у виду да је предметна локација једна од најизазовнијих и захтевнијих на територији ГП Београда, неопходно је израдити што више експертских истраживања и специјалистичких студија, како би експлоатација локације била најрационалнија за град, кориснике и инвеститора. Предметна локација се налази на територији Општине Нови Београд, припада левој обали Саве и зони сремско – савског приобаља.

Са аспекта саобраћаја, локација је дефинисана Улицом Јурија Гагарина са северне стране, трасом будућег УМП-а са источне стране, реком Савом са јужне стране и интерном саобраћајницом ка Топлани „Нови Београд“ са западне стране.

Трансформација предметне локације као будуће садржаје дефинише становање (или као цео блок или у комбинацији са пословањем у приземљима и анексима стамбених објеката) и пословање (по истом принципу). Један од најатрактивнијих будућих садржаја  је планирана марина на акваторији приближне површине 30 000м2.

Програмско – волуметријским испитивањем могућности изградње предложени објекти су или слободностојећи или повезани заједничким анексима, тако да у средишту блока остају уређене зелене и парковске површине као потенцијални простори за рекреацију, спорт, дечија игралишта и сл.

Динамичност локације је успостављена променама спратности објеката и самих садржаја, уз поштовање основних урбанистичких и пројектантских принципа.